Estatuts

Article 1. Amb la denominació Fòrum Espanya de la Solidaritat i del Progrés es constitueix una ASSOCIACIÓ a l’empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, mancant d’ànim de lucre.

Article 2. Aquesta Associació es constitueix per temps indefinit.

Article 3. L’existència d’aquesta Associació té com a finalitats:

 1. Preservar, difondre, i promoure eficaçment el mutu coneixement i el desenvolupament i enfortiment de vincles culturals, simbòlics i afectius entre Catalunya i les altres Comunitats Autònomes, de manera que els valors essencials, defensats en la Constitució i implantats en la societat impregnin el desenvolupament de l’educació i de la cultura de tots els ciutadans espanyols.
 2. Desenvolupar el principi de la Solidaritat, en tots els aspectes que defineixen l’Estat del Benestar; les pensions, l’atur, les ajudes a les situacions de desigualtat, la lluita contra la violència de gènere, i amb l’atenció especial a la incorporació dels “Millennials” a la vida econòmica i laboral.
 3. Recolzar el principi de Solidaritat en totes les qüestions decisives de la gestió de les administracions públiques, de manera que els agents polítics puguin abordar en un clima de major serenitat i diàleg la important tasca que exigeix tornar a recuperar un llenguatge comú entre els espanyols canalitzant la seva diversitat i recolzant les iniciatives encaminades per la Concòrdia Nacional, sobre un gran projecte integrador de l’Espanya comuna capaç d’enfortir la nostra pacífica convivència i respondre a la gran demanda de conceso que batega en la Societat Espanyola.
 • La seva activitat es desenvoluparà tant mitjançant la promoció d’accions pròpies com mitjançant el suport d’accions d’altres agents socials que desenvolupin el seu objectiu fundacional, especialment en el terreny de la comunicació, la cultura, l’educació i el pensament.
 • Aquesta obstinació forma part de l’esforç per avançar en la construcció d’una Europa Unida en la qual cada vegada hi hagi menys fronteres polítiques, culturals o econòmiques i en la qual cada ciutadà pugui aconseguir les majors cotes de llibertat, igualtat i prosperitat.
 • Es proposa també promoure els valors morals i culturals que configuren l’ésser d’Espanya i transmetre’ls a les noves generacions perquè puguin aconseguir, en el context d’una societat en canvi el major nivell de democràcia, progrés i justícia social del nostre país.
 • El Fòrum Espanya de la Solidaritat i el Progrés sorgeix de la iniciativa i inquietud de ciutadans particulars i institucions de la Societat Civil sense relació alguna amb partits polítics, ideologies o interessos privats corporatius.

Article 4. Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:

 • Fer una crida als ciutadans de tota Espanya perquè es mobilitzin activament per la nostra convivència i la nostra solidaritat i promoure accions que posin en relleu el que ens uneix enfront del que ens separa.
 • Recolzar polítiques públiques que fomentin el mutu coneixement i la compressió entre les diverses comunitats i realitats socials d’Espanya i que permetin afrontar sense enfrontament les reestructuració de les competències de les CCAA.
 • Impulsar estudis rigorosos que avalin la reforma del finançament autonòmic sota els principis d’autonomia coordinació i solidaritat.
 • Desenvolupar una intensa i eficaç campanya de comunicació per transmetre amb màxima veracitat l’actual realitat econòmica i social d’Espanya així com la nostra història comuna i enfortir així el projecte comú sorgit des de la Constitució del 78.
 • Fomentar l’afecte, el respecte, la imaginació i la confiança mútua en la vida social espanyola combatent la discòrdia i el desacord que distorsionen la nostra històrica i la nostra capacitat per prendre les millors decisions.
 • Recuperar fermament la seguretat jurídica de l’Estat en tota Espanya i en la Comunitat Europea, frenant la sagnia econòmica i la fractura social generades pel procés separatista i impulsant la tornada a la normalitat econòmica i empresarial com a eix fonamental del progrés.
 • Transmetre a tota la Societat Espanyola i a la classe política que estem davant un canvi profund, no només en la nova era de la tecnologia, sinó també en el mapa polític d’Espanya i d’Europa. Per tot això hem d’enfortir la nostra integració a Europa i la nostra col·laboració amb la societat civil europea en el context internacional.

Article 5. L’Associació estableix el seu domicili social a Madrid, C/ Velázquez 30, 2ª Esquerra, 28006 i el seu àmbit territorial en el qual va a realitzar principalment les seves activitats és tot el territori de l’Estat espanyol.

Article 6. L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per: un President i cinc vocals, amb la possibilitat d’ampliar aquests últims fins a un nombre de 20. Així mateix, es nomenarà un Secretari que podrà ser o no membre de la Junta directiva i/o de l’associació, i que tindrà les atribucions conferides en els presents estatuts i en la Llei.

Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts. Aquests seran designats i revocats per l’Assemblea General i el seu mandat tindrà una durada de tres anys.

Article 7. Aquests podran causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva, per incompliment de les obligacions que tinguessin encomanades i per expiració del mandat.

Article 8. Els membres de la Junta Directiva que haguessin esgotat el termini pel qual van ser triats, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es produeixi l’acceptació dels quals els substitueixin.

Article 9. La Junta Directiva es reunirà quantes vegades ho determini el seu President i a iniciativa o petició d’un terç dels seus membres. Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres i perquè els seus acords siguin vàlids hauran de ser presos per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del President/a serà de qualitat.

Article 10. Facultats de la Junta Directiva

Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general a tots els actes propis de les finalitats de l’Associació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.

Són facultats particulars de la Junta Directiva:

 1. Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes.
 2. Executar els acords de l’Assemblea General.
 3. Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els balanços i els
  comptes anuals.
 4. Resoldre sobre l’admissió de nous associats.
 5. Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de l’Associació.
 6. Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència de l’Assemblea General de socis.

Article 11. El President tindrà les següents atribucions: representar legalment a l’Associació davant tota classe d’organismes públics o privats; convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions de l’una i l’altra; ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i correspondència; adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació aconselli o en el desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient, sense perjudici d’adonar posteriorment a la Junta Directiva.

A més, el president recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l’Associació i donarà compliment als pagaments necessaris per al seu funcionament.

Article 12. Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta les encomani.

Article 13. El Secretari tindrà a càrrec l’adreça dels treballs purament administratius de l’Associació, ostentarà la facultat certificante en la mateixa, portarà els llibres de l’Associació legalment establerts i el fitxer d’associats, i custodiarà la documentació de l’entitat, fent que es cursin a les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials inscribibles als Registres corresponents, així com el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguin. A aquests efectes, es manifesta expressament que la data de tancament de l’exercici associatiu serà el 31 de desembre de cada anualitat.

Article 14. Les vacants que es poguessin produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta Directiva, seran cobertes provisionalment entre aquests membres fins a l’elecció definitiva per l’Assemblea General convocada a aquest efecte.

Article 15. La Junta Directiva podrà crear un consell assessor per incorporar persones especialitzades en les diverses matèries i pertanyents a diferents comunitats autònomes amb l’objectiu de garantir i realitzar les activitats previstes.

Article 16. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern l’Associació i estarà integrada per tots els associats.

Article 17. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària se celebrarà una vegada a l’any dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici; les extraordinàries se celebraran quan les circumstàncies ho aconsellin, segons el parer del President quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit una desena part dels associats.

Article 18. Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit expressant el lloc, dia i hora de la reunió així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hauran d’intervenir almenys quinze dies, podent així mateix fer-se constar si procedís la data i hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre l’una i l’altra pugui intervenir un termini inferior a una hora.

Article 19. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com a extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorrin a ella un terç dels associats amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’associats amb dret a vot.
Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan els vots afirmatius superin als negatius, no sent computables a aquests efectes els vots nuls, en blanc, ni les abstencions.

Serà necessari majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat d’aquestes, para:

 1. Dissolució de l’entitat.
 2. Modificació d’Estatuts.
 3. Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat.
 4. Remuneració dels membres de l’òrgan de representació.

Article 20. Són facultats de l’Assemblea General:

 • Aprovar la gestió de la Junta Directiva.
 • Examinar i aprovar els Comptes anuals.
 • Triar als membres de la Junta Directiva.
 • Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
 • Dissolució de l’associació.
 • Modificació dels Estatuts.
 • Disposició o alienació dels béns
 • Acordar, si escau, la remuneració dels membres dels òrgans de representació.
 • Qualsevol una altra que no sigui competència atribuïda a un altre òrgan social.

Article 21. Requereixen acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a aquest efecte:

 1. Modificació dels Estatuts.
 2. Dissolució de l’Associació.

Article 22. Poden ser associats de l’Associació les fundacions, institucions o associacions o altres organitzacions que entre les seves finalitats incloguin desenvolupar o promoure coneixement de qualitat i prestar serveis útils per a la millora de la societat civil, així com les persones físiques que hagin acreditat en la seva trajectòria personal o professional la prestació d’aquests serveis. També podran ser socis aquells mitjans de comunicació digitals o tradicionals que estiguin o vulguin promoure un coneixement de qualitat i espais de deliberació ordenats i respectuosos.

Seran associats les persones jurídiques o físiques que, comprometent-se a acceptar i complir les seves finalitats, sol·licitin el seu ingrés en la “Plataforma” i siguin admeses per la seva Junta Directiva.

La condició d’associat no serà compatible amb l’exercici d’un càrrec polític d’alta adreça en qualsevol organització de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o d’un Municipi. Aquesta condició serà estimada per majoria de la Junta Directiva.

Article 23. Dins de l’Associació existiran les següents classes d’associats

 1. Fundadors, que seran aquells que participin en l’acte de constitució de l’Associació.
 2. De nombre, que seran els que ingressin després de la citada data.
 3. D’honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenvolupament de l’Associació, es facin creditors a tal distinció. El nomenament dels socis d’honor correspondrà a la (Junta Directiva o Assemblea General).

Article 24. Els associats causaran baixa per alguna de les causes següents:

 1. Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
 2. Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixés de satisfer les quotes periòdiques.

Article 25. Els associats i fundadors tindran els següents drets:

 1. Prendre part en quantes activitats organitzi l’Associació en compliment de les seves finalitats.
 2. Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir.
 3. Participar en les Assemblees amb veu i vot.
 4. Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.
 5. Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.
 6. Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment de les finalitats de l’Associació.

Article 26. Els associats fundadors i de nombre tindran les següents obligacions:

 1. Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.
 2. Abonar les quotes que es fixin.
 3. Assistir a les Assemblees i altres actes que s’organitzin.
 4. Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.

Article 27. Els associats d’honor tindran les mateixes obligacions que els fundadors i de nombre a excepció de les previstes en els apartats b) i d), de l’article anterior.

Així mateix, tindran els mateixos drets a excepció dels quals figuren en els apartats c) i d) de l’article 25, podent assistir a les assemblees sense dret de vot.

Article 28. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i activitats de l’Associació seran els següents:

 • Les quotes d’associats, periòdiques o extraordinàries.
 • Les subvencions, llegats o herències que pogués rebre de forma legal per part dels associats o de terceres persones.
 • Qualsevol altre recurs lícit.

Article 29. L’Associació al moment de la seva constitució manca de Fons social.

Article 30. L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

Article 31. Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària, convocada a aquest efecte, conformement al que es disposa en l’article 20 dels presents Estatuts.

Article 32. En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora la qual, una vegada extingides els deutes, i si existís sobrant liquido ho destinarà per a finalitats que no desvirtuïn la seva naturalesa no lucrativa.

En tot quant no estigui previst en els presents Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i les disposicions complementàries.

En Madrid, a 24 de abril de 2018.

Salvador Sánchez-Terán

Mariano Gomá

Pablo Zavala

Ignacio Quintanilla

Dª. Francesca Miretta Aylwin