Transparència i rendició de comptes

Fòrum Espanya, com a moviment obert a tots els ciutadans que comparteixen els seus desafiaments de solidaritat, inspirador del progrés social, compta amb un sistema de transparència en la gestió de la seva comptabilitat, que compti amb l’aprovació de tots els seus socis i col·laboradors.

En aquest requeriment obligatori, a més de la publicació en aquesta pàgina dels seus estats financers, s’estableix un sistema de doble intervenció dels seus compte;, una prèvia interna, mitjançant el nomenament anual d’un interventor que estigui integrat en l’Assemblea general i, una complementària, per sorteig entre els socis partícips amb igual finalitat, els qui “in situ” podran acarar tots els justificants que la suporten.